SmartCom verzamelt diverse (persoons)gegevens bij het gebruik van haar website www.smartcom.nl en bij haar dienstverlening. SmartCom verwerkt de persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is. Voorop staat dat SmartCom behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers van de website en bij haar dienstverlening.

Ons privacy statement beschrijft het beleid dat SmartCom hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens (hierna: “privacy statement”). Het is mogelijk dat in dit privacy statement wijzigingen worden aangebracht. Wij raden u dan ook aan om de website regelmatig te raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2022.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en met welk doel?

SmartCom verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Indien u bij ons een product afneemt of een contactformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. SmartCom verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekend heeft gemaakt of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening van derden verkrijgen, zoals klanten of wederpartijen.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals voor het versturen van een elektronische nieuwsbrief indien wij geen overeenkomst met u hebben gesloten. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken. Hieronder lichten wij toe wanneer welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden.

Websitebezoek

SmartCom gebruikt in alle gevallen alleen die persoonsgegevens die de bezoekers van de websites zelf aan SmartCom ter beschikking stellen. De bezoekers stellen die gegevens onder andere ter beschikking door deze zelf in te vullen op een formulier op onze website (zoals naam- en adresgegevens) of door hun browser cookies te laten accepteren (bijvoorbeeld een IP-adres).

Dienstverlening

Om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen hebben wij onder meer uw voorletters, voornaam/voornamen, achternaam, adres/postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer, uw e-mailadres bij uw organisatie, functietitel en betalingsgegevens nodig. Op grond van een wettelijke verplichting zijn wij voorts gehouden u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

Marketing

Van onze opdrachtgevers en van onze contactpersoon bij die opdrachtgevers, verzamelen wij contactgegevens zoals voorletters, voornaam/voornamen, achternaam, adres/postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer en een e-mailadres. Voornoemde gegevens verzamelen wij ook van leveranciers. Vermelde gegevens kunnen door ons worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sollicitaties

Tijdens een sollicitatieprocedure bij SmartCom worden onder andere de voorletters, voornaam/ voornamen, achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, curriculum vitae (CV), werkervaring en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en/of de uitslag van een assessment van de sollicitant verzameld. Deze gegevens zijn relevant voor de sollicitatieprocedure en worden door ons uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd als een bepaalde sollicitant niet bij ons in dienst treedt. Alleen nadat een sollicitant daar toestemming voor heeft gegeven zal SmartCom voor toekomstige vacatures de persoonsgegevens van de sollicitant eventueel langer opslaan in haar administratie.

Contactformulier

Indien u op onze website een contactformulier invult of met ons een afspraak wilt maken, vragen wij u om uw naam en uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer, afhankelijk van de wijze waarop u wilt dat wij contact met u opnemen.

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door SmartCom verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen,
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren.
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en
  e-mail nieuwsbrieven) en om u aanbiedingen te kunnen doen.
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.
 • om een financiële administratie te voeren.
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de website www.smartcom.nl

Derden en persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en andere derden behalve in de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de overeengekomen/contractuele verplichtingen.

Met uw toestemming

Met uw toestemming zullen wij eventueel persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. Toestemming kan alleen worden gegeven indien het doel en de gevolgen voor u duidelijk zijn.

Voor externe verwerking

Indien nodig verstrekken wij persoonsgegevens aan onze leveranciers zodat zij gegevens in opdracht van ons kunnen verwerken. Dit gebeurt onder onze instructie en in overeenstemming met dit privacy statement.

Om wettelijke redenen

Persoonsgegevens worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, voor het voeren van wettelijke procedures, vanwege een gerechtelijk bevel/gerechtelijk vonnis of verzoeken van overheidsinstanties.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om het gedrag van webbezoekers te analyseren, gebruikerservaringen en het gebruiksgemak efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben uw toestemming nodig.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Rechten betrokkenen

a. Verzet

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te sturen naar [email protected]. SmartCom zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar [email protected]. SmartCom zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal SmartCom de verwerking beëindigen.

b. Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren.
 • in te zien.
 • te verwijderen.
 • over te dragen (dataportabiliteit).

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. SmartCom zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Voorts kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via [email protected]. Daarnaast wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Ons uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren, tenzij er een wettelijke bewaarplicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Daarna zullen uw persoonsgegeven worden verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing alsmede voor geheimhouding van de gegevens.

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacy statement? Neem dan contact met ons op via [email protected].